Regulamin Biegów Dziecięcych

Regulamin 11. Biegu Ursynowa – Biegi Dziecięce

 1. Organizator
  1. Organizatorem 11. Biegu Ursynowa jest Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, sport@ursynow.pl
  2. Wykonawcą 11. Biegu Ursynowa jest Fundacja „Maraton Warszawski”;
   Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  3. Kontakt dla uczestników: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 02-03.06.2017r.), mail: biegursynowa@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Biegi odbędą się w dniu 03 czerwca 2017 roku w Warszawie, na terenie zielonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów.
  2. Dystans i godzina startu uzależnione są od wieku dziecka:
   1. Do 4 lat (2013-2016) – ok. 100 metrów – start ok. 10:30
   2. 5-6 lat (2011-2012) – ok. 200 metrów – start ok. 10:45
   3. 7-8 lat (2009-2010) – ok. 400 metrów – start ok. 11:10
   4. 9-10 lat (2007-2008) – ok. 600 metrów – start ok. 11:40
   5. 11-12 lat (2005-2006) – ok. 800 metrów – start ok. 12:00
  3. Podane godziny mają charakter orientacyjny. Dokładne godziny startów zostaną podane na stronie http://biegursynowa.com/ na około 2 tygodnie przed biegiem.
 3. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w Biegach Dziecięcych mają dzieci w wieku do 12 lat (urodzone w roku 2005 lub później).
  2. Wykonawca wprowadza limit uczestników: 500 dzieci łącznie we wszystkich biegach.
  3. W jednej turze możliwy jest start maksymalnie 50 dzieci. Wykonawca przewiduje zorganizowanie jednej lub kilku tur w każdej z kategorii wiekowych. O ilości tur w każdej z kategorii decyduje liczba zgłoszonych osób. Przydział do tury następuje automatycznie, w momencie wniesienia opłaty startowej. Nie ma możliwości wyboru lub zmiany tury. Wykonawca poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc w danej kategorii wiekowej na stronie internetowej imprezy.
  4. Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica / opiekuna). Wyjątkiem jest najmłodsza kategoria wiekowa (do 4 lat), gdzie dziecko może startować z jednym rodzicem / opiekunem. Rola rodzica / opiekuna startującego z dzieckiem (zgodnie z poprzednim zdaniem) jest ograniczona wyłącznie do asysty. W szczególności zabroniony jest aktywny udział w wyścigu, poprzez np.: ciągnięcie lub niesienie dziecka.
  5. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji może dokonać osoba zgłaszająca dziecko lub osoba przez nią wskazana na podstawie Karty Startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) z podpisem rodzica / prawnego opiekuna dziecka.
  6. Adres Biura Zawodów: Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   02 czerwca 2017 (piątek) – 13:00 – 21:00
   03 czerwca 2017 (sobota) – 07:00  do 30 minut przed startem danej tury

  7. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu zintegrowany z numerem startowym i agrafki.
  8. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  10. Wykonawca zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 4. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: http://biegursynowa.com/ i maratonwarszawski.com
  2. Zgłoszenia dokonuje rodzic / opiekun ze swojego konta na stronie wskazanej w punkcie 4. 1.
  3. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
  4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 02.06.2017r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych.
  5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie 3. 2.
 5. Opłaty
  1. Opłata startowa za udział w Biegu wynosi 10 złotych za uczestnika.
  2. Opłaty startowej można dokonać
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
    Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Wykonawcy
    Nr konta: Bank BPH – 77 1060 0076 0000 3200 0132 8704
    Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
    Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
    Tytuł wpłaty: Opłata startowa BUD nr zamówienia: XXXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
  3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie http://biegursynowa.com/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Wykonawcą telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: biegursynowa@maratonwarszawski.com
  4. Wykonawca nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
  6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W momencie nadania numeru, faktura zostanie wygenerowana automatycznie i będzie do pobrania z profilu.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, osoba zgłaszająca wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Wykonawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 6. Depozyty
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców, zlokalizowanych w hali UCSiR Hawajska, ul. Dereniowa 48.
 7. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 11. Biegu Ursynowa prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdej z kategorii wiekowych, każda z klasyfikacji powstaje w wyniku połączenia wyników poszczególnych tur):
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne dziewcząt / chłopców
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – liczonych od strzału startera).
  4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie http://biegursynowa.com/ bezpośrednio po biegu.
  5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 05 czerwca 2017r do godz. 18.00 na adres mailowy biegursynowa@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 16 czerwca 2017r.
  6. Dyplom (certyfikat) ukończenia 11. Biegu Ursynowa do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony http://biegursynowa.com/ najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 8. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 11. Bieg Ursynowa otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej dziewcząt i chłopców otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora i Wykonawcy, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
  2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).
  3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie 9. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  4. Rodzic / opiekun prawny uczestnika przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Wykonawcę. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
  3. Wykonawca zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Rodzic / opiekun prawny każdego uczestnika jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Wykonawcy.
  5. Rodzic / opiekun prawny uczestnika oświadcza, że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, wyraża zgodę na start dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi i Wykonawcy nieodpłatnej licencji na nieograniczone terytorialnie wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, udostępniania sponsorom oraz partnerom 11. Biegu Ursynowa w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora i Wykonawcy, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  8. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Wykonawcy i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Wykonawcy.
  9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Wykonawcy 11. Biegu Ursynowa. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Wykonawca. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.