Regulamin

Regulamin 13. Biegu Ursynowa

 1. Organizator
  1. Organizatorem 13. Biegu Ursynowa jest Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. KEN 61, 02-777 Warszawa, sport@ursynow.pl
  2. Wykonawcą 13. Biegu Ursynowa jest Fundacja „Maraton Warszawski”;
   Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288.
  3. Kontakt dla uczestników: (+48) 737-444-810 oraz (+48 22) 749-13-33 (uwaga, numer ten nie działa w dniach 14-15.06.2019r.), mail: biegursynowa@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2019 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera.
  3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej http://biegursynowa.com/ Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie http://biegursynowa.com/ Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
  6. Bieg ma status 8. Otwartych Mistrzostw Polski Mężczyzn w Biegu na 5 kilometrów.
  7. Bieg ma status Mistrzostw Polski Masters w Biegu Ulicznym na 5 kilometrów.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 45 minut, liczony od strzału startera.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 15 czerwca 2019r. ukończą 12 lat (urodzone przed 15.06.2007r.).
  2. Wykonawca wprowadza limit uczestników wynoszący 2600 osób, z czego 100 miejsc jest zarezerwowanych dla gości zaproszonych przez Organizatora. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitów.
  3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać:
   1. Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz kopii (ksero, zdjęcie) dokumentu tożsamości uczestnika.

   Adres Biura Zawodów: Urząd Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61.
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   14 czerwca 2019 (piątek) – 13:00 – 20:00
   15 czerwca 2019 (sobota) – 07:00 – 09:30

  4. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
  5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu zintegrowany z numerem startowym, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 10.06.2019r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i Wykonawca nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Wykonawca nie gwarantuje otrzymania koszulki w deklarowanym rozmiarze.
  6. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  8. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach inwalidzkich z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres biegursynowa@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek zwolnienia z opłaty startowej. Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach z napędem pośrednim (np. hand-bike), typu rim-push oraz z dodatkowym kołem (np. FreeWheel).
  9. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, IAAF oraz niniejszy regulamin.
  10. Wykonawca zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
  11. Organizator zaleca start w koszulkach otrzymanych w pakietach startowych.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: http://biegursynowa.com/ i maratonwarszawski.com
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
  3. Do udziału w 13. Biegu Ursynowa można zgłosić się, wybierając jedną z dwóch ścieżek:
   1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową.
   2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje osobny regulamin
  4. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 14.06.2019r o godz. 20:00**. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów (wyłącznie w dniu 14.06.2019r.**), pod warunkiem dostępności numerów startowych.
  5. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie 4. 2.
 6. Opłaty
  1. Każdy uczestnik 13. Biegu Ursynowa ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego), wynoszącej 50zł.
  2. Osoby urodzone w roku 1954 lub wcześniej zwolnione są z opłaty startowej.
  3. Opłaty startowej można dokonać
   1. online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
    Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
   2. tradycyjnym przelewem na konto Wykonawcy
    Nr konta: Nr konta: Alior Bank – 42 2490 0005 0000 4530 7595 9541
    Odbiorca: Fundacja Maraton Warszawski
    Adres: ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa – Wesoła
    Tytuł wpłaty: Opłata startowa BU nr zamówienia: XXXXXX – imię, nazwisko i rok urodzenia.
  4. Osobom startującym na wózkach inwalidzkich przysługuje zwolnienie z opłaty startowej, pod warunkiem przesłania na adres biegursynowa@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie http://biegursynowa.com/. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Wykonawcą telefonicznie: (+48) 737-444-810 lub mailowo: biegursynowa@maratonwarszawski.com
  6. Wykonawca nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
  8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Wykonawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  9. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby). W celu wystawienia faktury pro-forma, w zgłoszeniach nie powinna być zaznaczona opcja „faktura”.
 7. Depozyty
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców, zlokalizowanych w hali UCSiR Hawajska, ul. Dereniowa 48.
 8. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 13. Biegu Ursynowa prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacje wiekowe:
    • K-12 / M-12 (rocznik 2007-2006)
    • K-14 / M-14 (rocznik 2005-2004)
    • K-16 / M-16 (rocznik 2003-2002)
    • K-18 / M-18 (rocznik 2001-2000)
    • K-20 / M-20 (rocznik 1999-1990)
    • K-30 / M-30 (rocznik 1989-1980)
    • K-40 / M-40 (rocznik 1979-1970)
    • K-50 / M-50 (rocznik 1969-1960)
    • K-60 / M-60 (rocznik 1959-1950)
    • K-70 / M-70 (rocznik 1949 i starsi)
   4. Otwarte Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Biegu na 5 kilometrów – w klasyfikacji tej wezmą udział wszyscy mężczyźni, którzy w dniu biegu posiadają i wskażą w formularzu zgłoszeniowym polskie obywatelstwo (w polu „narodowość”)
   5. Mistrzostwa Polski Masters w Biegu Ulicznym na 5 kilometrów – w klasyfikacji tej wezmą udział wszystkie osoby urodzone 15.06.1984r. lub wcześniej, które w dniu biegu posiadają i wskażą w formularzu zgłoszeniowym polskie obywatelstwo (w polu „narodowość”) – w następujących kategoriach wiekowych:
    • K-35 / M-35 (16.06.1979r.-15.06.1984r.)
    • K-40 / M-40 (16.06.1974r.-15.06.1979r.)
    • K-45 / M-45 (16.06.1969r.-15.06.1974r.)
    • K-50 / M-50 (16.06.1964r.-15.06.1969r.)
    • K-55 / M-55 (16.06.1959r.-15.06.1964r.)
    • K-60 / M-60 (16.06.1954r.-15.06.1959r.)
    • K-65 / M-65 (16.06.1949r.-15.06.1954r.)
    • K-70 / M-70 (16.06.1944r.-15.06.1949r.)
    • K-75 / M-75 (16.06.1939r.-15.06.1944r.)
    • K-80 / M-80 (16.06.1934r.-15.06.1939r.)
    • K-85 / M-85 (15.06.1934 i wcześniej)
   6. **Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Warszawy – w klasyfikacji tej wezmą udział wszystkie osoby urodzone w latach 2000-2007, które w dniu biegu mieszkają w Warszawie i wskażą ją w formularzu zgłoszeniowym jako miasto zamieszkania (w polu „miasto”) – w następujących kategoriach wiekowych:
    • K-12 / M-12 (rocznik 2007-2006)
    • K-14 / M-14 (rocznik 2005-2004)
    • K-16 / M-16 (rocznik 2003-2002)
    • K-18 / M-18 (rocznik 2001-2000)
   7. Klasyfikacja zawodników na wózkach (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwsze 100 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 100 osób na mecie nie będzie co najmniej 6 mężczyzn i 6 kobiet, liczba 100 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Klasyfikacje Otwartych Mistrzostw Polski mężczyzn odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera). Wszystkie pozostałe klasyfikacje (wiekowe oraz Mistrzostw Polski Masters) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
  4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie http://biegursynowa.com/ bezpośrednio po biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 18.00 na adres mailowy biegursynowa@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28 czerwca 2019r.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia 13. Biegu Ursynowa do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony http://biegursynowa.com/ najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 9. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 13. Bieg Ursynowa otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn, miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych oraz miejsc I – III w klasyfikacji zawodników na wózkach otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji Otwartych Mistrzostw Polski Mężczyzn w Biegu na 5 kilometrów otrzymają medale Mistrzostw Polski.
  4. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych Mistrzostw Polski Masters w Biegu Ulicznym na 5 kilometrów otrzymają medale Mistrzostw Polski.
  5. Wykonawca przyzna nagrody finansowe za zajęte miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet / mężczyzn (kwoty brutto):
   1. 1. miejsce – 1500 zł
   2. 2. miejsce – 1000 zł
   3. 3. miejsce – 700 zł
   4. 4. miejsce – 600 zł
   5. 5. miejsce – 500 zł
   6. 6. miejsce – 400 zł
  6. Wykonawca przyzna nagrodę finansową za ustanowienie rekordu trasy kobiet / mężczyzn: 1000 zł (kwota brutto).
  7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 10. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 10. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Przebywanie na trasie 13. Biegu Ursynowa bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Wykoanwcę. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Wykonawcy (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Wykonawcę.
   W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres biegursynowa@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.*
  2. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Wykonawcę.
  3. Wykonawca zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Wykonawcy.
  5. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  6. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  7. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi i Wykonawcy nieodpłatnej licencji na nieograniczone terytorialnie wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, udostępniania sponsorom oraz partnerom 13. Biegu Ursynowa w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” oraz Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora i Wykonawcy, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  8. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  9. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Wykonawcy i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Wykonawcy.
  10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Wykonawcy 13. Biegu Ursynowa. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Wykonawca. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

* zmiana z dnia 2019/05/29
** zmiana z dnia 2019/06/11

Załącznik nr 1 do
Regulaminu 13. Biegu Ursynowa

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
 wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
b. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
 Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
 dostarczania usług płatniczych
 przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
 obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 kontaktu z Tobą
 umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
 w celach podatkowych i rachunkowych
d. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
 prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 kontaktu z Tobą
 przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
e. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
 przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w ty będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.